Ontwerpproces

 

INLEIDING
Het ontwerpproces is zeker in het begin gebaseerd op conceptueel denken en niet alleen oplossinggericht.
In deze fase wordt getracht een creatieve bijdrage te leveren die echter wel realiseerbaar
dient te zijn binnen de gestelde uitgangspunten.

In dit proces zijn de bepalende factoren;
- creativiteit,
- gezondheid, veiligheid en welzijn,
- milieubewustzijn,
- onderhoudsvriendelijkheid,
- energiezuinig ontwerpen,
- flexibiliteit,
- integraal ontwerpen,
- kwaliteit,
- kostenbewustzijn.

Deze factoren worden hieronder nader toegelicht.

CREATIVITEIT
Door niet uitsluitend standaard oplossingen aan te dragen kunnen originele, slimme of kunstzinnige oplossingen een bijdrage leveren aan het imago van het project.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN
Elke werkgever is verplicht de werkplek in te richten met inachtname van de ARBO- wet.

Dit houdt in dat de installaties veilig dienen te zijn in gebruik en onderhoud.

Ook ten aanzien van gezondheid en welzijn moet door middel van de installaties een acceptabel
niveau worden gerealiseerd.

Hierbij dient te worden gelet op;
- voorkomen van sick building syndroom,
- goede ventilatie c.q. verversing,
- voorkomen van hinderlijke koude/warmte straling,
- voorkomen van hinderlijke luchtstroming (tocht)
- voorkomen van lichthinder,
- voldoende daglicht/kunstlicht,
- voorkomen van geluidshinder,
- individuele regelbaarheid.

MILIEUBEWUSTZIJN
Reeds gedurende het ontwerpproces kan veel invloed worden uitgeoefend op de milieuvriendelijkheid
van het project.
Hierbij zijn de bepalende factoren;
- laag energieverbruik,
- eenvoudig te onderhouden,
- recyclebare milieu- onschadelijke materialen,
- milieubewust bouwproces,
- laag waterverbruik,
- afvalreductie en - verwerking.

ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID
Ons bureau streeft naar zo eenvoudig mogelijke installaties.

Wij zijn van mening dat een onderhoudsbewust ontwerp daarop in het algemeen budget neutraal kan worden gerealiseerd.

Onder onderhoudsbewust ontwerpen wordt verstaan;
- zo eenvoudig mogelijk ontwerpen,
- gebruik maken van genormaliseerde componenten,
- zorg voor een logische opbouw van de ontworpen installaties,
- zorg voor een goede toegankelijkheid van de installaties,
- zorg voor de uitwisselbaarheid van de installatiedelen,
- toepassing van modulaire bouw,
- bevordering van de ongevoeligheid voor menselijke fouten,
- bevordering van de ongevoeligheid voor schade,
- gebruik van materialen met de minste milieubelasting,
- controle op juiste uitvoering en montage,
- zorg dat de toestand, de conditie goed bepaald kan worden,
- zorg voor een goede onderhoudshandleiding,
- minimaliseer de levensduurkosten, waarbij behalve de installatietechnische
aspecten ook de bouwkundige consequenties worden onderzocht.

ENERGIEZUINIG ONTWERPEN
Het energiegebruik van een gebouw wordt beïnvloed door;
- gebouwomhulling,
- toegepaste installaties (keuze materialen),
- bewonersgedrag.

Het is mogelijk de gebouwomhulling (vloer, gevels, dak) zodanig te maken dat de
warmte- ontwikkeling van mensen, verlichting en apparatuur voldoende is om de gewenste temperatuur te
handhaven. Dit vraagt voor Nederlandse begrippen een vrij dure gebouwomhulling.

Als een goedkopere gebouwomhulling dient te worden gekozen zal meer energie nodig zijn voor verwarming
en koeling in de zomer. De te ontwerpen installaties dienen door toepassing van energiezuinige componenten
en optimale dimensionering een zo laag mogelijk energieverbruik te hebben.

Het bewonersgedrag valt niet te beïnvloeden. Wel kan er rekening mee worden gehouden met dit
gedrag door een installatie ontwerp waarbij individuele regelbaarheid
en automatische terugschakeling
naar het nachtniveau bij afwezigheid wordt gerealiseerd.