Werkwijze

 

ALGEMEEN
De werkwijze voor het project wordt beïnvloed door een aantal zaken zoals;
- realisatietempo,
- beschikbaar budget,
- zienswijze projectpartners,
- moeilijkheidsgraad,
- overheidseisen.
Om bovengenoemde items zijn er verschillende mogelijkheden die nader dient te worden ingevuld.

TEAMSAMENSTELLING
Veelvoorkomend is de klassieke rolverdeling, waarbij de opdrachtgever afhankelijk van beschikbare eigen
kennis en kwaliteit al of niet een extern projectmanagementbureau of een externe projectmanager aantrekt.

Het ontwerpteam bestaat dan verder uit;
- de architect (de vormgeving),
- de constructeur (bouwkunde),
- de adviseur (installaties).

Indien de projectrealisatie in een korte tijd dient plaats te vinden, kan de voorkeur ook uitgaan naar
een bouwteam waarin naast de ontwerpers ook de uitvoerende partijen zijn vertegenwoordigd.
Hierdoor kan de bouw kort na de aanvang van het ontwerp reeds beginnen.

De werkzaamheden van de ontwerpers gaan dan minder in detail,
omdat de uitvoerende partijen de werkdetaillering direct ter hand nemen.
Dit heeft een verlaging van de advieskosten voor de adviseur (installaties) tot gevolg.
Echter de uitvoerende partijen zullen extra ontwerpkosten in rekening brengen.

Als nadeel kan worden genoemd dat geen optimale vrije prijsvorming en concurrentie plaatsvindt,
zodat de realisatie van de bouw mogelijk duurder uitvalt.

De taakverdeling tussen partijen dient wel te worden vastgelegd om omissies te voorkomen

BESTEKSVORM
Afhankelijk van de aard van het project kan worden gekozen voor een;
- volledig bestek,
- raambestek (richtlijnenbestek),
- prestatiebestek.

Een volledig bestek wordt gemaakt voor projecten, waarbij het van groot belang is dat nauwkeurig wordt
omschreven en wordt vastgelegd wat de kwaliteit van de installaties zal moeten zijn.
Het voordeel hierbij is dat het benodigde budget, planning en kwaliteit vooraf worden vastgesteld.
Een raambestek wordt vervaardigd voor projecten waarbij minder eisen worden gesteld aan de kwaliteit.
Bij een raambestek liggen de advieskosten lager dan bij een volledig bestek.

Een prestatiebestek wordt vervaardigd voor eenvoudige projecten zoals standaard verhuurkantoren.
Hierbij worden de eisen geformuleerd waaraan de technische installaties dienen te voldoen, zodanig dat na
de realisatie desgewenst op basis van meting kan worden vastgesteld of aan de eisen is voldaan.

Bij deze werkwijze is een grotere vrijheid voor een ontwerpende installateur,
echter is er aanzienlijk minder grip op de kwaliteit.
De advieskosten zijn ten opzichte van het raambestek lager.

COMPUTERGEBRUIK
Computergebruik levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit, efficiency, snelheid en werkgemak.

Als bureau gebruiken wij;
- CAD tekenwerk,
- calculatie en kostenbeheer,
- rekenprogramma's (VABI etc.),
- bestekken (STABU en Word),
- tekstverwerking (rapporten, verslagen en correspondentie),
- bedrijfsadministratie.

KWALITEITSBORGING
Ons bureau is zich bewust van de noodzaak van kwaliteitsbeheersing.
Daartoe is een kwaliteitssysteem opgesteld waarmee met behulp van standaardisatie kwaliteit wordt gewaarborgd.
Elk ontwerp verloopt via gestandaardiseerde procedures.

Voor elk project wordt een project kwaliteitsplan opgesteld.

KWALITEITSPLAN
De standaard projectbehandeling binnen ons bureau omvat procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van standaardvormen voor rapporten, ontwerpbeschrijvingen en tekeningen.
In alle fasen wordt het ontwerp getoetst aan de praktijk. Tijdens het technisch toezicht tijdens de bouw wordt ook teruggekoppeld teneinde de ontwerpen te optimaliseren.

ONTWERPEVALUATIE
Alle documenten ( zoals tekeningen, berekeningen, rapporten ) worden getoetst of zij voldoen aan de bureaustandaards.

OPLEIDINGEN
Ten einde de kwaliteit van de te leveren diensten en kennis op een hoog niveau te handhaven wordt jaarlijks een budget vrijgemaakt voor het volgen van opleidingen. Deze worden extern gevold.